فصل تدوین-ارائه مدرک معتبر مهارتی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ، ارشد و دکترای تخصصی ،ازمرکز علوم وتحقیقات بنیاد بین المللی فرزام (با شرایط و تسهیلات ویژه)

فصل تدوین-ارائه مدرک معتبر مهارتی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ، ارشد و دکترای تخصصی ،ازمرکز علوم وتحقیقات بنیاد بین المللی فرزام (با شرایط و تسهیلات ویژه)