پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با اول تیرماه ۱۳۹۹منتشر شد. برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید . —————————————————————————

دریافت فایل
هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۱۶ آبان ۱۳۹۸

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 19 آبانماه منتشر شد.

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۸ مهر ۱۳۹۸

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.