فصل تدوین – همزمان با آخرین هفته پایانی سال 98 یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

فصل تدوین – همزمان با آخرین هفته پایانی سال ۹۸ یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

مخاطبین گرامی برای دسترسی به pdf   لطفا روی  فایل زیر کلیک فرمایند .


شماره یازده ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین