فصل تدوین ؛ شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در تیرماه سال 99 منتشر شد.

فصل تدوین-شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین درششم تیرماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

به گزارش خبرنگاردرتبریز؛pdfاین ماهنامه هم اکنون ازخروجی لینک http://www.fasletadvin.ir/news/2586 به‌صورت الکترونیکی قابل دانلودوبهره برداری می‌باشد.
مخاطبین محترم جهت مشاهده می توانند بهبر روی لینک زیر کلیک فرمایند .

نشریه الکترونیکی فصل تدوین شماره ۱۶