فصل تدوین-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت بشماره 13697 مورخه 97/12/02 در نظر دارد خطوط 105 ( طالقانی) را با 8 دستگاه اتوبوس و خط 143 (انقلاب) با 6 دستگاه اتوبوس با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

فصل تدوین-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت بشماره ۱۳۶۹۷ مورخه ۹۷/۱۲/۰۲ در نظر دارد خطوط ۱۰۵ ( طالقانی) را با ۸ دستگاه اتوبوس و خط ۱۴۳ (انقلاب) با ۶ دستگاه اتوبوس با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
الف) عقد قرارداد با ۱۰۰درصد سرمایه گذاری توسط شرکت متقاضی با حداکثر عمر ۱۲ سال به شرط نداشتن نقص فنی و بدنه و مورد تایید کارشناسان فنی شرکت
ب) عقد قرارداد ۲ ساله با افزایش ۲۰درصدی حق امتیاز در سال دوم خواهد بود که با ارائه برگ معاینه فنی و در صورت رضایت از فعالیت اتوبوس تمدید خواهد شد .
ج) حق الامتیاز ماهانه پایه برای خط ۱۰۵ (طالقانی) مبلغ ۳ میلیون ریال و خط ۱۴۳ (انقلاب) مبلغ ۵ میلیون ریال می باشد .
د) ۵۰ درصد حق بیمه شخص ثالث با اتوبوسرانی خواهد بود
متقاضیان محترم در صورت تمایل در خواست خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه ۹۹/۰۵/۲۱ به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه نمایند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه