فصل تدوین-بدینوسیله به اطلاع کلیه بهره برداران بخش خصوصی می رساند که جهت دریافت سهمیه تـایـر به سامانه اینترنتی www.kala.ntsw.ir مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مربوط به شماره شاسی ، شماره موتور و شمارهVIN اتوبوس نسبت به انتخاب نوع لاستیک و نمایندگی مربوطه و پرینت فیش رزرو تایر اتوبوس اقدام نمایید .

فصل تدوین-بدینوسیله به اطلاع کلیه بهره برداران بخش خصوصی می رساند که جهت دریافت سهمیه تـایـر به سامانه اینترنتی www.kala.ntsw.ir مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مربوط به شماره شاسی ، شماره موتور و شمارهVIN اتوبوس نسبت به انتخاب نوع لاستیک و نمایندگی مربوطه و پرینت فیش رزرو تایر اتوبوس اقدام نمایید .
به گزارش خبنگار ما در تبریز بدیهی است سهمیه لاستیک فقط به مالکان اتوبوسها ارائه می گردد و هنگام مراجعه به نمایندگی اخذ معرفی نامه از شرکت واحد اتوبوسرانی بنام بهره بردار الزامی می باشد .
واحد صدور پروانه
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه