فصل تدوین- بیش از 30 نفر از اعضای سازمانهای مردم نهاد ( NGO )  از نزدیک با فرایند تصفیه آب آشنا شدند .

فصل تدوین- بیش از ۳۰ نفر از اعضای سازمانهای مردم نهاد ( NGO )  از نزدیک با فرایند تصفیه آب آشنا شدند .

به گزارش خبرنگار ما طی هماهنگی های  بعمل آمده تعداد ۳۰ نفر از اعضای سازمانهای مردم نهاد به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و بمنظور آشنایی با فرایند تصفیه آب و فرهنگ سازی مدیریت مصرف از تصفیه خانه آب و سد علویان مراغه بازدید نموده اند .
در این بازدید که کارشناسان تصفیه خانه نیز بازدید کنندگان را همراهی می کردند  ضمن تبیین و تشریح تمام مراحل تصفیه و قسمتهای مختلف تصفیه خانه مشکلات تامین آب شرب برای بازدید کنندگان ارائه نمودند .