پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین- پانزدهمین شماره نشریه الکترونیکی فصل تدوین در سال سوم همزمان با اول تیرماه ۱۳۹۹منتشر شد. برای مشاهد PDF این نشریه لطفا روی فایل زیر راست کلیک فرمایید . —————————————————————————

فصل تدوین (ماهنامه)
یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین – همزمان با آخرین هفته پایانی سال 98 یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین –دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی  فصل تدوین منتشر شد.

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت ۲۷ دی ۱۳۹۸

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت

فصل تدوین-نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 27 دی ماه 1398 منتشر شد.

هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۸ آذر ۱۳۹۸

هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 28آذرماه  ماه منتشر شد.

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۱۶ آبان ۱۳۹۸

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 19 آبانماه منتشر شد.

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۸ مهر ۱۳۹۸

ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۳ تیر ۱۳۹۸

سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.