نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت ۲۷ دی ۱۳۹۸

نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین انتشار یافت

فصل تدوین-نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین در 27 دی ماه 1398 منتشر شد.

فصل تدوین (ماهنامه)
پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین-پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی فصل تدوین منتشر شد.

سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۳ تیر ۱۳۹۸

سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-سومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.

فصل تدوین – اولین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

فصل تدوین – اولین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد

فصل تدوین - اولین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد .فایل PDF به پیوست قابل مشاهده است .