فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.

فصل تبریز-دومین شماره ماهنامه فصل تدوین منتشر شد.

PDF  دومین شماره  ماهنامه فصل تدوین